Zavřít

Vítejte!

Jaký druh zábavy Vás zajimá?

Hledejte podle tagů

Pravidla

Generální pravidla soutěžení s Databází zábavy - dtbz.cz a související ochrana osobních údajů


Tento dokument stanovuje podmínky účasti v soutěžích (dále jen „pravidla“)


Pořadatelem soutěže je Bohemicon s.r.o., sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4 – Chodov, zapsaná pod spisovou značkou C 301736 vedená u Městského soudu v Praze  (dále jen „pořadatel“).

Soutěžícím se stává každá osoba, která se zúčastní soutěže a akceptuje tato pravidla.

Soutěží se rozumí různé aktivity pořádané za účelem získání výhry. Výherce může být určen nejen losováním, ale také rozhodnutím odborné poroty či jinou metodou. Podmínky pro naplnění podstaty soutěže jsou vždy veřejně oznámeny, pro každou jednotlivou soutěž zvlášť a nemusejí být vždy shodné.  (dále jen „soutěž“)

 Facebookovým profilem se rozumí profil https://www.facebook.com/dtbz.cz (dále jen „facebookový profil“)


I. Obecná ustanovení

Soutěže zveřejněné na facebookovém profilu nejsou spojeny se společností Facebook, která v soutěži nijak nefiguruje.

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, právně způsobilá uzavírat smluvní vztahy. Výhry jsou zasílány pouze na území České republiky.

Soutěžící se zavazuje v průběhu soutěžení i po jejím skončení dodržovat tato pravidla. Jejich porušení může vést k vyřazení soutěžícího z účasti v soutěži. V případech závažného porušení pravidel je pořadatel oprávněn požadovat navrácení výhry či její kompenzaci.


II. Zpracování osobních údajů

Soutěžící je tímto informován, že pořadatel může jako správce osobních údajů zpracovávat jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, soutěžícím poskytnuté fotografie (vizuální podoba osoby na fotografii), facebookový profil a doručovací adresu, a to za účelem plnění práv a povinností ze soutěže, za účelem vzájemného kontaktu, dále k zveřejnění na dtbz.cz nebo na facebookovém profilu dtbz.cz, dále za účelem vyhodnocení soutěže a případného plnění výhry.

Soutěžící je dále informován o tom, že pořadatel může soutěžícímu zaslat na jeho e-mail marketingovou nabídku produktů či služeb dle kategorie soutěže, o kterou projevil zájem. Jedná se o oprávněný zájem pořadatele na přímém marketingu.

V případě, že bude pořadateli poskytnuta fotografie (příp. vizuální záznam), soutěžící je povinen zajistit, aby tímto poskytnutím nedocházelo k zásahu do ochrany osobních údajů jiných osob než je soutěžící a tyto osobní údaje je proto možné pořadatelem využít za účelem zveřejnění na facebookových stránkách případně na dtbz.cz.

Soutěžící mimo jiné bere na vědomí, že k poskytnutí vizuálního záznamu osoby mladší než 16 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Soutěžící  je informován o tom, aby v případě výhry byly jeho osobní údaje předány také třetí straně realizující zaslání výhry (osobě doručující výhru).

Osobní údaje poskytuje soutěžící dobrovolně v duchu právních předpisů. Soutěžící má právo získat informace, jaké osobní údaje pořadatel zpracovává, může provádět jejich aktualizaci a vykonávat veškerá svá práva spojená se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy: info@dtbz.cz. Osobní údaje budou uchovávány pořadatelem jen po dobu realizace obchodního vztahu se soutěžícím a případně po dobu nezbytnou k uplatňování dalších práv či povinností pořadatele.

Pořadatel má právo, v duchu transparentnosti soutěžení, zveřejnit na svých webových stránkách dtbz.cz a také facebookovém profilu, pouze jméno výherce a jeho fotografii, pokud jí soutěžící poskytl.
 

Další práva a povinnosti vyplývající z účasti na soutěži a týkající se ochrany osobních údajů jsou v sekci „GDPR - POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.“ Tyto informace doplňují informace poskytnuté v těchto pravidlech.III. Autorská práva

V případě, že je soutěžní mechanikou pořízení fotografie, natočení videa, napsání článku či jiná tvorba obsahové formy (dále jen „dílo“), poskytuje soutěžící pořadateli právo užívat dílo a jakoukoli jeho součást v rámci činnosti pořadatele, a to bezplatně a s neomezenou územní a časovou platností (dále jen „licence“).

Soutěžící, co by autor díla, na základě těchto podmínek současně poskytuje pořadateli právo užívat dílo a jakoukoli jeho součást v rámci činnosti pořadatele (dále jen „licence“).

Licenci poskytuje soutěžící pořadateli jako věcně, časově ani místně, apod. neomezenou, a to na dobu trvání autorských a souvisejících práv ve smyslu platných předpisů. Pořadatel je mj. oprávněn dílo či jeho jakoukoli součást užít všemi známými způsoby užití, zejm. volně rozmnožovat, jakkoli měnit a upravovat, udělovat licenci k jeho užití jakékoli třetí osobě za podmínek, které si pořadatel sám určí, a to v libovolném místě a čase. V případě, kdy by se v budoucnu objevily jakékoli nové technologie umožňující dosud neznámé užití či rozmnožování díla, budou se práva z těchto podmínek vztahovat i na takové způsoby užití či rozmnožování. Provozovatel je rovněž oprávněn licenci nijak nevyužít.

Nefinanční odměnou za poskytnutí licence dle těchto podmínek je účast v soutěži, tedy nárok ucházet se o výhru či výhry. Za odměnu jsou také považovány další benefity spojené s účastí v soutěži ve spojitosti s databází zábavy dtbz.cz. Za poskytnutí licence nevzniká soutěžícímu nárok na žádnou jinou další odměnu než shora uvedenou.

IV. Výhry a jejich předání

Současně s vyhlášením každé jednotlivé soutěže budou uváděny i výhry v této soutěži.

Výherci budou informováni, dle typu soutěže vč. konkrétních pravidel jednotlivé soutěže, prostřednictvím vzkazu na Facebooku nebo e-mailem uvedeným při registraci do dtbz.cz.

K předání výhry může dojít buďto osobním předáním v sídle pořadatele, zasláním poštou na poskytnutou doručovací adresu nebo e-mailem prostřednictvím elektronického kódu, který výherci umožní získat výhru bezplatně na některém z partnerských e-shopů.

V případě, že si soutěžící nepřevezme výhru ve stanovené lhůtě, propadá jeho nárok na výhru, a ta může být nabídnuta náhradnímu výherci.

Výhry nejsou soudně vymahatelné a není možné za ně požadovat finanční náhradu.

Soutěžící se zavazuje dostát veškerým daňovým povinnostem, pokud se jej taková skutečnost týká.

Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno a pověst pořadatele, včetně Databáze zábavy - dtbz.cz a společností podílejících se na soutěži. Bude si počínat tak, aby nevstupoval do rozporu s platnou legislativou, facebookovými pravidly (https://www.facebook.com/policies) a jeho vystupování bude probíhat v duchu dobrých mravů.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit tato pravidla, a to včetně pozastavení či zrušení jednotlivých soutěží. Změna pravidel bude zveřejněna.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže takové soutěžící, kteří svým chováním budou naplňovat podstatu nekalého soutěžení, vzbuzovat důvodné podezření z takového jednání, snahy podvádět či obcházet tato pravidla.

 

V. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn tato pravidla jednostranně měnit či doplňovat.

Pravidla jsou trvale dostupná na adrese: http://dtbz.cz/souteze/pravidla


Poslední aktualizace pravidel proběhla: 14.01.2020

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“